Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην
Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Eκπαίδευση

"Πιστοποίηση των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ"

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Αξονας Προτεραιότητας 1
Μέτρο1.2


 

 
 
 
Κοινωνία της Πληροφορίας
«Παιδεία & Πολιτισμός»
«Εισαγωγή & Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση»Το παρόν Πληροφοριακό Σύστημα εξυπηρέτησε τις ανάγκες των διαδικασιών πιστοποίησης στις βασικές δεξιότητες δεξιότητες (Α Επίπεδου) των Έργων τα οποία έχουν πλέον ολοκληρωθεί: Ι) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" (ΕΠΚτΠ) - ’ξονας Προτεραιότητας: 1, Μέτρο 1.2 (2002 - 2006), & ΙΙ) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΚΕ ΙΙ) - ’ξονας Προτεραιότητας: 2, Μέτρο 2.1 (2006 - 2008) Η λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος αποτελεί υποχρέωση προς τις διαχειριστικές αρχές και τους φορείς χρηματοδότησης των παραπάνω Έργων. Θα πρέπει να σημειωθεί πως διαδικασίες πιστοποίησης Α επιπέδου διενεργούνται - κατά περιόδους - στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ (2007-2013)
© Copyright 2003-2006
Ερευνητικό Ακαδημαϊκό
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών
Επικοινωνήστε μαζί μας